مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
کاش ادمها هم بشرط چاقو بودند قبل از راه دادن به حريمت يا از سرخي قلبشان مطمئن مي شدي يا دست کم از چشم سفيد شان ....! دوست داشتن را در چشمي بجو که حتي وقتي بسته است "روياي" تو را خواب ببيند...
;