مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
به گند نکشيد دوست داشتن را ! وقتي هنوز ... تکليفتان با خودتان که هيچ ... با دلتان هم معلوم نيست ! خانه خراب مي شويد اگر ... حرمت نگه نداريد ! به يک باره مي بينيد نابود شد ... هر آنچه که به خيالتان ساخته بوديد ! ياد بگير عزيز من ... به زبان اگر آوردي دوستت دارم را حواست باشد که با تمام وجود مي گويي ... که چشمهايت جاي ديگر نيست ! فکرت در کوچه ي معشوقه اي پرسه نمي زند ! حواست باشد که گاهي ... اعتماد ... تمامِ چيزيست که از يک آدم مي ماند ! که شکستنش يعني مرگ !!! يعني نابودي ... يادت باشد هم آغوشي با هر کس افتخار نيست ! که اگر ماندي پاي آغوش يک عشق هنر کرده اي ! اگر ساختي دنيايت را ميانِ بازوانِ مردي ... اگر باختي تمامت را براي چشمان بانويي ... هنر کرده اي ! به گند نکشيد ... باورِ اينکه ... مي شود هنوز هم ... عاشقانه کسي را از چهارديواري خانه راهي کرد ! و ايمان داشت که هيچکس ميانِ راه با نگاهِ او آشنا نيست ... جـــــــــــــــــز تـــــو ... به گند نکشيد دوست داشتن را ! وقتي هنوز ... تکليفتان با خودتان که هيچ ... با دلتان هم معلوم نيست
;