مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
قدر آدمهائى که زود عصبي ميشوند را بدانيد! اينها همان لحظه داد ميزنند ، قرمز ميشوند ، قلبشان درد ميگيرد، دستاشان ميلرزد، ولي ... ولي براى زمين زدن شما هيچ نقشه اي نميکشند. آنها تمام نقشه شان همان عصبانيت بوده و تمام ... آنهائى که زود عصباني ميشوند؛ آدمهائى هستند که رقيق ترين و پاك ترين وجدان را دارند ...
;