مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
زندگي تعداد دم و بازدم ها نيست بلکه لحظاتي هست که قلبت محکم ميزند بخاطر خنده بخاطر اتفاق هاي خوب غيره منتظره ،بخاطر شگفتي،بخاطر شادي ، بخاطر دوست داشتن هاي بي حساب ، بخاطر عشق ، بخاطر مهرباني شادي ات را به اطرافت بپراکن و با حد و حصر هايي که گذشته به تو تحميل کرده، مبارزه کن
;