مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
ببين چقدر تغيير کردم با وقتي که عاشق نبودم يعد از تو يک ثانيه حتي اون آدم سابق نبودم ريطي به تيپو مد نداشتم رويات دنيامو عوض کرد افسردگي جاشو به تب داد عشق تو قرصامو عوض کرد من رو از آينده تنرسون بايد از اين وابسته تر شم از عشق وحشتي ندارم حتي اگه بايد پدر شم حتي اگه بايد پدر شم باعث و باني تموم اين شباي من تويي عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد آخرش اما چي شد؟ عشق تو بازندم کرد عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد آخرش اما چي شد؟ عشق تو بازندم کرد قبل ازتودوس داشتم خودمو اهل خود آزاري نبودم اين سرفه ها رو از تو دارم قبل از تو سيگاري نبودم جامو توي قلبت نگه دار حتي اگه پيشم نباشي من شرط ميبندم از اين هم ديوونه تر ميشم نباشي باعث و باني تموم اين شباي من تويي عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد آخرش اما چي شد؟ عشق تو بازندم کرد عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد آخرش اما چي شد؟ عشق تو بازندم کرد
;