مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
گاهي گذشت ميکنم گاهي گذر معناي اين دوفرق ميکند بخشيدن ديگران دليل ضعيف بودن من نيست آنهارامي بخشم چون آنقدر قوي هستم که ميدانم آدمها اشتباه ميکنند بزرگترين هديه گذشت بما آرامش داشتن خودماست....????????
;