مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
من عاشق امروزم چون ديروز رو نمي تونم برگردونم و شايد فردايي نباشه امروز بهترين لباسم را ميپوشم بهترين عطرم را ميزنم براي عزيزانم گل ميخرم قشنگ ترين اخلاقم استعدادم و شکوهم رو هديه ميکنم به خانوادم ، دوستام و اطرافيانم چقدر کار براي امروز دارم بايد امروز رو زندگي کنم...
;