مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
مي ترسم از آدم ها ... آدم هايي که دست مي گذارند روي تنهايي ات ... مجوزِ ورود مي گيرند ... و تنهاترت مي کنند ... آدم هايي که سايه مي اندازند روي سرت ... و بي تفاوت، سايه سنگين مي کنند ... آدم هايي که ساده مي گيري بودنشان را ... و سخت مي کنند گذرِ لحظه هايت را ... آدم هايي که کوهِ معرفت مي شوي برايشان ... و آنها مدام مي لرزانندت با آتشفشانِ بي معرفتي هاشان ... آدم هايي که به هزار و يک خاطره، دلبست? شان مي شوي…? و انها بي تفاوت ميگذرندو ميروند .
;