مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
قوي ترين آدمها هميشه کساني نيستند که پيروز ميشوند بلکه آنهايي هستند که وقتي مي بازند تسليم نمي شوند
;