مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اگر "خدا" دري را "ميبندد"...!!! "دست" از "کوبيدنش" برداريد...!!! "شايــــــد" هر "چه" که در "پشت" آن "در" بود "قسمت" شما نبود...!!!
;