مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام اتفاق هايي که پيرامون سرزمين من رخ مي دهد بيش از پيش باعث غرور و افتخارم نسبت به ايراني بودنم مي شود. خوشحالم در منطقه اي که نا امني,آشوب و درگيري بيداد مي کند, کشور من در اوج آرامش و امنيت قرار دارد. بايد تشکر کنم از تمام عزيزاني که در هر مقام و جايگاهي براي حفظ امنيت اين مرز و بوم تلاش مي کنند. فقط تنها دعا و آرزوي من اين است که شرايط اقتصادي مردم سرزمينم روز به روز بهتر شود و هموطنانم بتوانند علاوه بر امنيت, رفاه مالي را هم تجربه کنند. پايدار باد ايران و ايراني
;