مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
تعبير قشنگي ست خداوندهمه چيزراجفت آفريد به جز بيني دهان قلب را ميداني چرا؟ چون بايدبراي خودت ي? "هم نفس" ي?"هم زبان" ي? "هم دل" پيدا?ني ?سيکه برايت آرامش بياورد ...
;