مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
قديـــــما لباسِ"رفاقـــــت" "معرفـت" بود اما جديدا "منفعـــــت" جاي"معرفـتو" گرفته سلامتــي "رفقايـي که" که هنوز لباس کُهنِشـون تـنـشونه ??
;