مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
امروزپنجشنبه است روزي که دل تنگ ميشود براي عزيزان سفر کرده تنهاهديه ي ما فاتحه وصلوات براي آرامششان درديار باقيست خدايا همه انهاراببخش و بيامرز. آمين??
;