مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
هيچ مگسي در انديشه فتح ابرها نيست، و هيچ گرگي، گرگ ديگر را به خاطر انديشه اش نميکشد! هيچ کلاغي به طاووس، رشک نميبرد، و قناري ميداند قار قار هم شنيدن دارد. هيچ موشي ، به فيل بخاطر بزرگي اش حسادت نميکند. و زنبور ميداند که گل، مال پروانه هم هست... و رودخانه به قورباغه هم اجازه خواندن ميدهد! کوه از مرگ نميترسد و هيچ سنگي به سفر فکر نميکند. زمين ميچرخد تا آفتاب به سمت ديگري هم بتابد و خاک در روياندن، زشت و زيبا نميکند!! هيچ موجودي در زمين، بيشتر از انسان همنوعانش را قضاوت نميکند ،و همنوعانش را به خاک و خون نميکشد! اي انسان دنيا، فقط براي تو نيست
;