مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
خوشبخت?? همان لحظه ا?ست که احساس م?کن? ?خــ?ـدا کنارت نشسته و تو به احترامش از ? گناه ? فاصــله م?گ?ر?...
;