مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
به ياد ندارم نابينايي به من تنه زده باشد امـــا؟! هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند"مگه کوريk
;