مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
بايد فقط به خدا پيله کرد زيرا فقط با او مي شود پروانه شد خدا بدون من خداست ولي من بدون خدا هيچ نيستم...
;