مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
دوستت دارم هايت چر? ?ف دست نيست! به ?سي نده همه شان را خرج خودم ?ن ?ه هر?دام را بزنم به ي? زخمي... شايد دلتنگي هايم كه در نبودن هايت مرا پير ميكند زودتر بند بيايد...
;