مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
برنده‌ها روي بردن تمرکز مي‌کنند بازنده‌ها روي برنده‌ها
;