مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
هرگز هيچ روز زندگيت را سرزنش نکن روز خوب به تو شادي ميدهد، روز بد به تو تجربه، و بدترين روز به تو درس ميدهد فصل ها براي درختان هر سال تکرار ميشود، اما فصل هاي زندگي انسان تکرار شدني نيست تولد ... کودکي ... جواني... پيري و ديگر هيچ تنها زماني صبور خواهي شد که صبر را يک قدرت بداني نه يک ضعف آن چه ويرانمان ميکند، روزگار نيست، حوصله کوچک و آرزوهاي بزرگ است
;