مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
خداوندا باران رحمت تو هميشه در حال باريدن است اين من هستم که کاسه ام را برعکس گذاشته ام و ديگران را مقصر ميدانم!
;