مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
خداي من... به حضورت به نگاهت به ياريت نيازمندم سال هاست به اين نتيجه رسيده ام که"تو" آن مشترک مورد نظري هستي،که هميشه در دسترسي... ا
;