مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
زندگي ما با " تولد" شروع نمي شود؛ با "تحول" آغاز ميشود. لازم نيست "بزرگ " باشي تا "شروع کني"، شروع کن تا بزرگ شوي ... باد با چراغ خاموش کاري ندارد اگر در سختي هستي بدان که روشني.
;