مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا بضاعتم بقدريست که نمى دانم درحق ?سانيکه به آنان ارادت دارم چه دعايى ?نم اماميدانم توازحالشان آگاهى بـه حرمت اين لحظات،بهترينهارا برايشان مهياسازکه خزانه تو، تهي نمى گردد،عيد قربان مبارك????????????
;