مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
همه ى ما يك عذرخواهى به احساس خود بدهكاريم... زمانى كه براى نگه داشتن آدمهاى اشتباه پافشارى كرديم! آن زمان كه دروغ شنيديم و سكوت كرديم جايى كه بايد ميرفتيم اما ايستاديم! از هيچ و پوچ رويا ساختيم و ذوق كرديم!!! براى فرار از حقيقت لج كرديم و لج كرديم و لج كرديم..... خاموش كن فانوس وابستگى ات را.. گاهى چه اصرار بيهوده ايست اثبات دوست داشتنمان به آدمها! معرفتهاى بيجايمان.. مهربانى هاى الكى مان.. تلاشهاى بى مورد براى حفظ رابطه هامان..! وقتى براى بعضي آدم هاى امروزى خوبى و بدى يكسان است...
;