مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اي "انسان" قدر "خودت" را بدان..! به حدي "گراني" که فقط "خدا" توان "خريدنت" را دارد..! پس "خودت" را به قيمت "حسرتي" تلخ به "تاراج" مده..! عيد غدير مبارك????????????
;