مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
فرودگاهها، بوسه هاے بيشترے از سالن هاے عروسے به خود ديده اند! و ديوار بيمارستانها بيشتر از عبادتگاه ها دعا شنيده اند! هميشه اينگونه ايم!!! همه چيز را موکول ميکنيم به زماني که چيزي در حال از دست رفتن است!!
;