مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
براي هر "کسي" که "ادعاي" "عاشقي" مي کند!! "در" را "باز نکن"!؟! خيلي ها مثل "بچه ها" "در" "ميزنند"!! و "فرار ميکنند"!!
;