مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا صداےاف?ار بعضےاز آدمہايت‌را خاموش‌?? تاصداے توراهم بشنوند آنقدر غرق‌در قضاوت‌هستند ?ہ‌فراموش‌?رده‌اند قاضے"تويے"
;