مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
پدري به فرزندش گفت: اين هزارتا چسب زخم را بفروش تا برايت کفش بخرم بچه باخود فکر کرد: يعني بايد آرزو کنم هزار نفر زخمي بشن تا من کفش بخرم ولش کن کفشهاي پاره خوبه خدايا گاهي دلهاي بزرگ را آنچنان درون سينه هايي کوچک ميگذاري که شرمسار ميشويم، از بزرگي که براي خود ساخته ايم
;