مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
دل بر انچه نمي ماند نمي بندم؛ فردا يک راز است نگرانش نيستم؛ ديروز يک خاطره بود حسرتش را نميخورم؛ و امروز يک هديه است قدرش را ميدانم؛ از فشار زندگي نميترسم چون مي دانم که فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبديل ميکند مي‌دانم خداي ديروز و امروز خداي فردا هم هست ما اولين بار است که بندگي مي‌کنيم ولي او قرنهاست که خدايي ميکند پس به او اعتماد دارم براي داشتن اينچنين خدايي هميشه شادم
;