مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سلام متاسفانه مسابقات ليگ يک تحت تاثير مسائلي است که بعضا ارتباطي به زمين فوتبال ندارد و رد پاي ناپاکي در آن ديده مي شود. من به عنوان کوچکترين فرد از جناب آقاي مهندس تاج رياست فدراسيون فوتبال و همينطور آقاي کامراني فر خواهش مي کنم با دقت بيشتري اين مسابقات را رصد کنند تا بتوانند اين عوامل را شناسايي نمايند. واقعا دردناک است که سرنوشت جواناني که در اين مسابقات حضور دارند و سرمايه گذاراني که خالصانه براي خدمت به فوتبال آمده اند به خاطر جريان هاي بيروني تحت تاثير قرار بگيرد. من تقاضا مي کنم بيش از پيش مراقب ليگ يک باشيد و اين توجه را فقط به چند هفته پاياني محدود نکنيد. همانطور که برنامه نود توانست به پاک تر شدن ليگ برتر کمک کند بايد با حمايت از برنامه تلويزيوني ليگ يک اين اتفاق را براي مسابقات مذکور رقم بزنيم. آقايان، مسئولين ليگ يک را دريابيد،آنجا هوا خوب نيست
;