مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
چقدر کوتاه است زندگي! هنگام به دنيا آمدن در گوشمان اذان مي خوانند ولي نمازي نمي خوانند! هنگام مرگ برايمان فقط نماز ميخوانند... بدون اذان ... انگار اذان هنگام تولد براي نمازي است که هنگام مرگ مي خوانند... چقدر کوتاهست اين زندگي... به فاصله يک اذان تا نماز.
;