مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
وفاداري يک زن زماني معلوم مي شود که مردش هيچ نداشته باشد و وفاداري يک مرد زماني معلوم مي شود که همه چيز داشته باشد...
;