مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
?کاش به جاي اين همه باشگاه زيبايي اندام ? يک باشگاه زيبايي افکار هم داشتيم ??مشکل امروز ما اندام ها نيستن افکارها هستن!
;