مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
???r: هـــــــمســـــــــــفران: نام: کوروش نـام پدر: کمبوج?ه ?کم نـام مـادر : مانــدانـا دودمان : هخامنش?ان زادگاه : انشان (پايتخت ???? ساله ايلاميان) (شهرستان ا?ذه کنون? در خوزستان ‏) زاد روز: 7آبان ‏(بر اساس سالنامه زرتشت?ان ‏) نام همسر : کاساندان فرزندان: کمبوج?ه، برد?ا، آتوسا، آرت?ستون، روشنک جانش?ن: کمبوج?ه دوم دوران سلطنت: حدود ??? – ??? پ?ش از م??د ‏(?? سال ‏) آرامگاه :‌ پاسارگاد منم کوروش: در اوستا، نامم: پسر بهشت در تورات، نامم سيروس در انجيل، نامم سايروس در قرآن، نامم ذوالقرنين نخستين شاه جهان! اولين دادگستر گيتي! پدر ايران زمين! اي آنكه بر خاك من مي گذري، بدان و آگاه باش كه پاي بر خاك كسي نهاده‌اي كه در تمام زندگي نگاهبان نيكي بوده و جز به انديشه و گفتار و كردار نيك با كسي رفتار نكرده است! بدان که .... شهرياري من موجب آزار هيچ انسان بيگناهي نشده! آگاه باش سرزمين ايران بسيار گسترده بوده و در تمام اين گستره، هيچكس توان زورگويي بر ناتوان را نداشته است! ارتش من، ارتش رهايي‌بخش همه انسانهاي ستمديده بوده و من بدون چشم داشت به تاج و تخت و دارايي آنها همواره يار و پشتيبانشان بودم! ايران، پاره تنم....ه
;