مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
قصه ازجايي تلخ شدکه درگوش يکديگربا عصبانيت خوانديم: بچه را ول کردي به امان خدا خانه را ول کردي به امان خدا واينطور شدکه امان خدا شد؛مظهر ناامني! کاش ميدانستيم امن ترين جاي عالم،امان خداست.
;