مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
هيچگاه فراموش نکنيم که هيچکس بر ديگري برتري ندارد آدمي فقط در يک صورت حق دارد به ديگران از بالا نگاه کند و آن هنگامي است که بخواهد دست کسي را که بر زمين افتاده را بگيرد
;