مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اگر دونفر را همزمان دوست داشتيد نفر دوم را انتخاب کنيد… چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتيد هيچ وقت به نفر دومي فکر نميکرديد
;