مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
براي تمام رنج‌هايي که ميبري صبر کن " صبر " " اوج احترام به حکمت خداست "
;