مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
دانشجو?? را د?دم که م?گفت: ?ک? از اسات?د دانشگاه ما ساعت دخترانه ا? را رو? دستش م?بست و ما هم?شه به او م? خند?د?م!!! تا ا?نکه برا?مان مشخص شد که آن ساعت،ساعت تنها دخترش بوده که او را سالها پ?ش از دست داده بود! دلها?? هست که درد م?کشد؛ اما دم نم?زند. هم?شه سکوت شخص دل?ل بر عدم قدرت او بر جواب دادنش ن?ست. خ?ل? ها هستند که سکوت را اخت?ار م?کنند تا کس? را جر?حه دار نکنند! خ?ل? ها هستند سکوت را اخت?ار م?کنند چون درد دارند و حرف زدنشان دردشان را ب?شترم?کند... خ?ل? ها هستند که م?دانند حرف زدن در بعض? مواقع فا?ده ا? ندارد! خ?ل? ها هستند که هنگام عصبان?ت سکوت اخت?ار م?کنند تا کس? را از دست ندهند ! پس سپاس کسان? را که قبل از عرض پوزش، ما را معذور م?دانند. سپاس کسان? را که ما را درک م?کنند، قبل از ا?نکه ما خودمان را شرح ده?م . وسپاس کسان? راکه باهمه ع?بها?مان ما را دوست ميدارند. آر? هم?شه سکوت نشان از ضعف ن?ست !
;