مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
. من آن گلبرگ مغرورم که مي ميرم ز بي آبي/ولي با منت و خواري پي شبنم نمي گردم. شايد همين تک بيت بهترين تعريف و وصف حال براي بزرگمرد فوتبال ايران،زنده ياد ناصر حجازي باشد‌. اسطوره اي که فارغ از تمام دلبستگي هاي رنگي، شخصيتي کاريزماتيک و محبوب براي يک ملت بود.مردي که هميشه همراه و همپاي مردمش قدم برداشت، مردي که هميشه از دردهاي سرزمينش گفت،مردي که عجيب شبيه به حرفهايش بود‌. ناصر حجازي در قلب يک سرزمين جاي گرفت تا هيچ وقت فراموش نشود حتي اگر در نبودش براي تولدش شمع روشن کنيم.بيست و سوم آذر ماه متعلق به اوست، روز ميلادش و يادبود ستاره اي که هيچ وقت خاموش نخواهد شد.
;