مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اديسون به خانه بازگشت يادداشتي به مادرش داد،گفت : اين را آموزگارم داد گفت فقط مادرت بخواند، مادر در حالي که اشک در چشم داشت براي کودکش خواند: فرزند شما يک نابغه است واين مدرسه براي او کوچک است آموزش او را خود بر عهده بگيريد.سالها گذشت مادرش درگذشت. روزي اديسون که اکنون بزرگترين مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور ميکرد برگه اي در ميان شکاف ديوار اورا کنجکاو کرد آن را دراورده و خواند، نوشته بود: کودک شما کودن است از فردا اورا به مدرسه راه نمي دهيم. اديسون ساعتها گريست و در خاطراتش نوشت: توماس اديسون کودک کودني بود که توسط يک مادر قهرمان نابغه شد.
;