مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
فاصله بين مشکل و حل آن يک زانو زدن است اما نه در برابر مشکل بلکه در برابر خدا
;