مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
شب جمشيد وجامش شب بوسه و خاکش شب حافظ وسعدي شب پارسي و مادي شب آخر آذر شب پاک و منور شب آرش وآتش شب مهر وسياوش شب پاک اهوراست شب مژده يلداست يلداي دلتان شاد باد ،پيشاپيش شب يلدايتان مبارک
;