مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
هر يک از ما آدم ارزنده اي ميشديم اگر نصف چيزي را که از ديگران توقع داشتيم خودمان انجام مي داديم
;