مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
دلگ?ر نباش! از مرغان? که نزد تو دانه خوردند و نزد همسا?ه تخم گذاردند . . ا?مان داشته باش روز? بو? کبابشان به مشامت خواهد رس?د !!
;