مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
سرانجام اين تصوير كه زيباترين است . يك تيم كه در روز نه چندان خوب هم بهترين است . البته هميشه نقص هايي هست اما وقتي پاي تاريخ وسط بيايد يادمان مي رود آنهايي را كه به عمد يا به ناچاري از اين قطار پياده شدند . پس زنده باد پرسپوليس قهرمان و هوادار بي مثالش. ما بايد به خودمان بباليم از اينكه شما هستيد ، آقاي برانكو، ستاره هاي جذاب و طرفداران استثنايي. تاريخ را مي سازيم و بعد بيشتر حرف مي زنيم .
;