مهرداد میناوند
3 سال پیش
مهرداد میناوند
هيچوقت نميتواني چيزي راکه قرار است از دست بدهي نگــه داري لااقل يادبگير چيزي راکه داري قبل از انکه از دست برود عاشقانه دوست داشته باشي
;